Offline ka.

COPPA

Most trustworthy creative apps for children! Sumo offers SAFE online tools for everyday creative needs and educational purposes.

Ang iyong privacy ay napakahalaga sa amin. Alinsunod dito, binuo namin ang Patakaran na ito upang maunawaan mo kung paano namin kinokolekta, ginagamit, nakikipag-usap at isiwalat at ginagamit ang personal na impormasyon. Binabalangkas ng sumusunod ang aming patakaran sa privacy:

(1) Bago o sa oras ng pagkolekta ng personal na impormasyon, tutukuyin namin ang mga layunin kung saan kinokolekta ang impormasyon.

(2) Mangongolekta at gagamit kami ng personal na impormasyon para lamang sa layuning matupad ang mga layuning tinukoy namin at para sa iba pang mga katugmang layunin, maliban kung makuha namin ang pahintulot ng indibidwal na kinauukulan o ayon sa hinihingi ng batas.

(3) Pananatilihin lamang namin ang personal na impormasyon hangga't kinakailangan para sa katuparan ng mga layuning iyon.

(4) Mangongolekta kami ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng ayon sa batas at patas na paraan at, kung naaangkop, nang may kaalaman o pahintulot ng indibidwal na kinauukulan.

(5) Ang personal na data ay dapat na may kaugnayan sa mga layunin kung saan ito gagamitin, at, sa lawak na kinakailangan para sa mga layuning iyon, ay dapat na tumpak, kumpleto, at napapanahon.

(6) Poprotektahan namin ang personal na impormasyon sa pamamagitan ng makatwirang mga pananggalang sa seguridad laban sa pagkawala o pagnanakaw, pati na rin ang hindi awtorisadong pag-access, pagsisiwalat, pagkopya, paggamit o pagbabago.

(7) Ibibigay namin kaagad sa mga customer ang impormasyon tungkol sa aming mga patakaran at kasanayan na may kaugnayan sa pamamahala ng personal na impormasyon.

(8) Ginagamit namin ang Google Analytics upang mangalap ng mga istatistika sa paggamit ng website, pagbutihin ang aming serbisyo at upang paganahin ang mga feature ng remarketing ng Google AdWords. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng "cookies" - mga text file na may hindi kilalang teknikal na impormasyon. Hindi kami nangongolekta ng anumang makikilalang impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng remarketing system ng Google.

(9) Kami ay nakatuon sa pagsasagawa ng aming negosyo alinsunod sa mga prinsipyong ito upang matiyak na ang pagiging kompidensiyal ng personal na impormasyon ay protektado at pinananatili.